A német nyelvi kreativitás komplex fejlesztése

A NÉMET NYELVI KREATIVITÁS KOMPLEX FEJLESZTÉSE

– projektösszefoglaló –

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium német nyelvi munkaközössége ebben a tanévben is folytatta már hagyományosnak nevezhető tehetséggondozó szakköri tevékenységét, ám ebben a tanévben (2014–2015.) a tehetségműhelyt működtető Appendix Alapítvány munkáját egy nyertes pályázat révén az alábbi támogatók segítették:

 

 

 az Emberi Erőforrások Minisztériuma
 az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  
 az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
 a Nemzeti Tehetség Program  

 

Miért fontos számunkra a tanórákon kívüli nyelvi tehetséggondozás?

Évek óta érzékelhető, hogy a nyelvoktatást a vizsgaközpontú szemlélet uralja, a nyelvórák középpontjában azok a tevékenységi formák állnak, amelyek az adott/kiválasztott nyelvvizsgához elengedhetetlenek, azaz az órákon vizsgatréning folyik. Ez a szemlélet statisztikai szempontból eredményes lehet, de a nyelvtudást "vizsgatudássá" degradálja. A nyelvtanuló nem komplex kommunikációs eszközként tekint az általa tanult idegen nyelvre, hanem csupán vizsgatárgyként, aminek következtében a diákok ugyan vizsgaképes, de általában nem tárgyalóképes nyelvtudás birtokába jutnak. Az elsajátítandó idegen nyelvet nem tekinthetjük sztereotip társalgási témák, valamint feladattípusok összességének. Olyan kommunikációs eszközzé kell válnia, amelyen gondolkodni és önálló gondolatokat és érzéseket is kifejezni képesek a tanulók. Csak ezáltal válhatnak nyelvi ismereteik igazi nyelvtudássá.

 

Megvalósított céljaink, tevékenységeink, módszereink

Gazdagító jellegű programunk nyelvi tehetségeink kibontakozását szolgálta. Célunk az volt, hogy nyelvi területen tehetséges diákjaink kreatívan és önállóan legyenek képesek használni a nyelvet. Ne csupán nyelvi paneleket alkalmazzanak, hanem képesek legyenek érzelmek, élmények, önálló gondolatok megfogalmazására, s az ezekhez szükséges nyelvi formák elsajátítására. Ehhez hívtuk segítségül a különböző művészeti területeket, hogy a modulokra épülő program egyes elemeit élményszerűen tudjuk diákjainkkal feldolgozni. A befogadás és alkotás kölcsönhatására építettünk, amelyet kooperatív és tevékenység központú pedagógiai módszerekkel támogatva értünk el. Egy-egy modul tartalmilag egy adott művészeti ágra épült, amelyhez egy-egy nyelvi készséget és kommunikációs formát kötöttünk. Olyan alkotó- és előadó művészeti területeket választottunk, amelyek a fiatalokhoz közel állnak, mint a fotózás, konkrét költészet és prózaírás, könnyűzene, film- és színházművészet.

 

Nyelvi tevékenységek és módszerek szempontjából egymásra épülő programot valósítottunk meg. Az 1. modulban képekhez, érzékterületekhez kapcsolódó benyomások kifejezéséhez szókincsgyarapító és kombinációs feladatokat végezünk, az irodalmi modulban (2. modul) a megszerzett szókincs birtokában végezhető irodalmi igényű és alkotó jellegű az érzékelés témájához kapcsolódó írásbeli szövegalkotás állt a középpontban. A zenei modul (3. modul) a megszólaltatás és a szemléltetés jegyében a prezentáció módszereit, formáit helyezte előtérbe. Különböző könnyűzenei irányzatok jellegzetességeit, társadalmi vetületét járták körbe a csoport tagjai. A színházi projekt (4. modul) egy német nyelvű színdarab révén a kritikus, elemző látásmód nyelvi kifejezésének lehetőségeit kínálta a diákoknak. Szekszárdon, a Deutsche Bühne egyik fergeteges vígjátékát (Beatles an Board) tekintettük meg, s ezzel összefüggésben zajlott a műhelymunka. A filmművészeti, azaz az 5. modul az emberi és társadalmi problémák (ez esetben kiemelten a vakság és a fényszennyezés kapcsán) a tanulók szóbeli és írásbeli érvelési technikáit mélyítette el. A témát egy a Láthatatlan kiállításon tett látogatás hozta testközelbe. A fény szimbolikus jelentésének értelmezéséhez adott felejthetetlen élményt az Operett Színházban látott Mozart! című musical, ami mind zeneileg, mind látványvilágában közelebb hozott a zsenialitás természetének megértéséhez.

 

A tehetségműhely tevékenységének sajátos színfoltja volt a témanap, amely arra szolgált, hogy tehetséges diákjaink ráérezzenek egyéni felelősségükre a nyelvtanulási folyamatban, megismerjék a portfóliókészítés fogásait, és tudatosítsák magukban, képességeik mit tesznek lehetővé számukra. Mivel életkor szempontjából vegyes csoporttal dolgoztunk, kiemelt szerepet kapott az egymástól való tanulás, illetve nagy hangsúlyt fektettünk az önálló ismeretszerzésre és azok alkalmazására.

 

2015 A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE alkalmához kötve egy különleges kiállítással zártuk a tevékenységsorozatot, amely az érzékelés, a fény és a nyelv összefüggéseire irányította a figyelmet, s egyben keresztmetszetet adott a tehetségműhely ebben a szellemiségben folytatott tevékenységsorozatáról.

 

Eredményeink

A diákok szókincsének gyarapodása mellett erősödött nyelvi kombinációs képességük, kialakult önkifejező szövegalkotási igényük, megismertek és alkalmaztak eredményes prezentációs eszközöket és módszereket, gazdagodott nyelvi kifejezéstáruk, megalapozták nyelvi szempontból idegen nyelvű érvelési készségüket, illetve megismerték az alapvető érvelési technikákat. Emellett a részt vevő diákok nyelvtanulási motivációja is erősödött a változatos módszerek és programok megvalósítása révén.

 

A fotódokumentáció megtalálható a galériában.